Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady rezerwacji, ogólne zasady uczestnictwa w grze oraz zasady sprzedaży voucherów (bonów podarunkowych).

Strona www.sekretnypokoj.pl prowadzona  jest przez firmę SecreThings sp z o.o.  z siedzibą w Kielce ul. Sienkiewicza 62/7.

 

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady rezerwacji przez Użytkowników za pośrednictwem witryny www.sekretnypokoj.pl.

1.2. Każdy Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed rezerwacją za pośrednictwem witryny  www.sekretnypokoj.pl

1.3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z witryny www.sekretnypokoj.pl  oraz rezerwacji w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa.

 

  1. ZASADY REZERWACJI

2.1 Aby wziąć udział w grze, należy uprzednio dokonać rezerwacji na stronie sekretnypokoj.pl

2.2 Rezerwacji należy dokonać na minimum 120 minut przed planowaną godziną gry.

2.3 Jeśli z jakiegokolwiek powodu rezerwacja ma zostać anulowana, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu poprzez email lub telefonicznie.

2.4 W dniu gry pracownik zadzwoni na numer podany podczas rezerwacji w celu potwierdzenia obecności.

2.5 Niepotwierdzenie rezerwacji mailowo lub telefonicznie lub/i podanie nieprawidłowego numeru telefonu może skutkować odwołaniem rezerwacji.

2.6 Płatności za grę zarezerwowaną za pośrednictwem strony  sekretnypokoj.pl można dokonać jedynie w gotówce w lokalu w dniu zarezerwowanej gry.

2.7 Ceny wskazane na stronie sekretnypokoj.pl są kwotami brutto nie zawierającą podatku vat ( podatnik zwolniony na podstawie art. 113 ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług ).

2.8 Grę rozpocząć można po opłacie gotówką bezpośrednio przed grą lub po okazaniu ważnego vouchera.

 

  1. ZASADY GRY

3.1 Każda osoba biorąca udział w grze musi zapoznać się z regulaminem.

3.2 Minimalny wiek umożliwiający udział w grze to 11 lat. Gracze w wieku poniżej 16 lat są zobowiązani do przystąpienia do gry z przynajmniej jedną osobą pełnoletnią, która sprawuje wyłączną opiekę nad graczami.

3.3 Osoby poniżej 16 roku życia, nie pozostające pod opieką prawną osoby pełnoletniej znajdującej się w pokoju, zobowiązują się do dostarczenia podpisanej przez rodzica lub opiekuna zgody na grę. Wzór zgody można pobrać tutaj.

3.4 Należy pojawić się w lokalu 10 minut przed zarezerwowanym czasem. W przypadku nie przybycia w wyznaczonym czasie, czas gry może zostać skrócony.

3.5 Czas gry to 60 minut. Nie ma możliwości wydłużenia tego czasu

3.6 Uczestnicy odpowiadają za wyposażenie pokoju „Sekretny Pokój”. W razie zniszczeń gracze ponoszą za nie odpowiedzialność finansową. Zagadki do rozwiązania w pokojach są wyłącznie logiczne i zabronione jest stosowanie siłowych prób ich rozwiązania.

3.7 W grze nie mogą brać udziału osoby nietrzeźwe ani pod wpływem środków odurzających.

3.8 Zabronione jest filmowanie i robienie zdjęć wewnątrz pokoju „Sekretny Pokój”

3.9 W „Sekretnym Pokoju” zainstalowana jest kamera, dzięki której pracownik może na bieżąco obserwować przebieg

3.10 Zabronione jest wnoszenie do pokoju ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych.

3.11 W lokalu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.

3.12 W przypadku niezastosowania się do punktów regulaminu lub zaleceń pracownika „Sekretny Pokój” pracownicy mają prawo wyprosić uczestników gry z terenu obiektu. W takim wypadku uczestnikom gry nie przysługuje zwrot pieniędzy.

3.13 Uczestnicy przystępują do gry na własną odpowiedzialność oraz zgadzają się przestrzegać wszelkich zasad zawartych w tym regulaminie oraz przekazanych przez pracownika podczas wprowadzenia do gry.

3.14 W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

 

  1. VOUCHERY

4.1 Vouchery  dostępne są jedynie pod adresem: Kielce,  ul. Sienkiewicza 62/7  po uprzedniej rezerwacji telefonicznej.

4.2 Voucher uprawnia  do gry po wcześniejszej rezerwacji terminu w ciągu jednego miesiąca po dacie zakupu.

4.3 Voucher jest ważny przez 1 miesiąc i nie podlega zwrotom.

4.4 Okazanie ważnego vouchera przed grą jest wyłączną podstawą do rozpoczęcia gry.

 

  1. PAMIĄTKOWE ZDJĘCIA

5.1 Pamiątkowe zdjęcia wykonywane przez pracowników Sekretny Pokój Kielce będą publikowane wyłącznie na profilach Sekretny Pokój Kielce w mediach społecznościowych.

5.2 Zdjęcia nie są obowiązkowe i nie ma obowiązku robienia ich.

5.3 Zdjęcia wykorzystywane będą w celach marketingowych (media społecznościowe) i nie będą przechowywane przez Sekretny Pokój Kielce.

 

6. ZGODA RODZICA/OPIEKUNA NA GRĘ OSOBY NIELETNIEJ – wzór

 

 

Kielce, ……………………..

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………..

w grze w Sekretnym Pokoju przy ul. Sienkiewicza 62/7, 25-501 Kielce w dniu ……………………………. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem gry znajdującym się na stronie www.sekretnypokoj.pl

……………………………………………….

podpis rodzica / prawnego opiekuna