Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady rezerwacji, ogólne zasady uczestnictwa w grze oraz zasady sprzedaży voucherów (bonów podarunkowych).

Strona www.sekretnypokoj.pl prowadzona  jest przez firmę SecreThings sp z o.o.  z siedzibą w Kielce ul. Sienkiewicza 62/7.

 

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady rezerwacji przez Użytkowników za pośrednictwem witryny www.sekretnypokoj.pl.

1.2. Każdy Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed rezerwacją za pośrednictwem witryny  www.sekretnypokoj.pl

1.3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z witryny www.sekretnypokoj.pl  oraz rezerwacji w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa.

 

  1. ZASADY REZERWACJI

2.1 Aby wziąć udział w grze, należy uprzednio dokonać rezerwacji na stronie sekretnypokoj.pl

2.2 Rezerwacji należy dokonać na minimum 120 minut przed planowaną godziną gry.

2.3 Jeśli z jakiegokolwiek powodu rezerwacja ma zostać anulowana, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu poprzez email lub telefonicznie.

2.4 W dniu gry pracownik zadzwoni na numer podany podczas rezerwacji w celu potwierdzenia obecności.

2.5 Niepotwierdzenie rezerwacji mailowo lub telefonicznie lub/i podanie nieprawidłowego numeru telefonu może skutkować odwołaniem rezerwacji.

2.6 Płatności za grę zarezerwowaną za pośrednictwem strony  sekretnypokoj.pl można dokonać jedynie w gotówce w lokalu w dniu zarezerwowanej gry.

2.7 Ceny wskazane na stronie sekretnypokoj.pl są kwotami brutto nie zawierającą podatku vat ( podatnik zwolniony na podstawie art. 113 ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług ).

 

  1. ZASADY GRY

3.1 Każda osoba biorąca udział w grze musi zapoznać się z regulaminem.

3.2 Minimalny wiek umożliwiający udział w grze to 11 lat. Gracze w wieku poniżej 16 lat są zobowiązani do przystąpienia do gry z przynajmniej jedną osobą pełnoletnią, która sprawuje wyłączną opiekę nad graczami.

3.3 Osoby poniżej 16 roku życia, nie pozostające pod opieką prawną osoby pełnoletniej znajdującej się w pokoju, zobowiązują się do dostarczenia podpisanej przez rodzica lub opiekuna zgody na grę. Wzór zgody można pobrać tutaj.

3.4 Należy pojawić się w lokalu 10 minut przed zarezerwowanym czasem. W przypadku nie przybycia w wyznaczonym czasie, czas gry może zostać skrócony.

3.5 Czas gry to 60 minut. Nie ma możliwości wydłużenia tego czasu

3.6 Uczestnicy odpowiadają za wyposażenie pokoju „Sekretny Pokój”. W razie zniszczeń gracze ponoszą za nie odpowiedzialność finansową. Zagadki do rozwiązania w pokojach są wyłącznie logiczne i zabronione jest stosowanie siłowych prób ich rozwiązania.

3.7 W grze nie mogą brać udziału osoby nietrzeźwe ani pod wpływem środków odurzających.

3.8 Zabronione jest filmowanie i robienie zdjęć wewnątrz pokoju „Sekretny Pokój”

3.9 W „Sekretnym Pokoju” zainstalowana jest kamera, dzięki której pracownik może na bieżąco obserwować przebieg

3.10 Zabronione jest wnoszenie do pokoju ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych.

3.11 W lokalu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.

3.12 W przypadku niezastosowania się do punktów regulaminu lub zaleceń pracownika „Sekretny Pokój” pracownicy mają prawo wyprosić uczestników gry z terenu obiektu. W takim wypadku uczestnikom gry nie przysługuje zwrot pieniędzy.

3.13 Uczestnicy przystępują do gry na własną odpowiedzialność oraz zgadzają się przestrzegać wszelkich zasad zawartych w tym regulaminie oraz przekazanych przez pracownika podczas wprowadzenia do gry.

3.14 W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

 

  1. VOUCHERY

4.1 Vouchery  dostępne są jedynie pod adresem: Kielce,  ul. Sienkiewicza 62/7  po uprzedniej rezerwacji telefonicznej.

4.2 Voucher uprawnia  do gry po wcześniejszej rezerwacji terminu w ciągu jednego miesiąca po dacie zakupu.

4.3 Voucher jest ważny przez 1 miesiąc i nie podlega zwrotom.

 

  1. PAMIĄTKOWE ZDJĘCIA

5.1 Pamiątkowe zdjęcia wykonywane przez pracowników Sekretny Pokój Kielce będą publikowane wyłącznie na profilach Sekretny Pokój Kielce w mediach społecznościowych.

5.2 Zdjęcia nie są obowiązkowe i nie ma obowiązku robienia ich.

5.3 Zdjęcia wykorzystywane będą w celach marketingowych (media społecznościowe) i nie będą przechowywane przez Sekretny Pokój Kielce.

 

6. ZGODA RODZICA/OPIEKUNA NA GRĘ OSOBY NIELETNIEJ – wzór

 

 

Kielce, ……………………..

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………..

w grze w Sekretnym Pokoju przy ul. Sienkiewicza 62/7, 25-501 Kielce w dniu ……………………………. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem gry znajdującym się na stronie www.sekretnypokoj.pl

……………………………………………….

podpis rodzica / prawnego opiekuna